ELLİ ÜÇ ELLİ YEDİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile müşteri, tedarikçi, çalışan, ziyaretçi, iş ortağı sıfatıyla veri sahibi olarak Şirket ile paylaştığınız ve/veya Şirket’in iş, prosedür ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

ELLİ ÜÇ ELLİ YEDİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde aşağıda belirtilen kişisel verileri belirtilen amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edebilir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması ELLİ ÜÇ ELLİ YEDİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ için önemli bir konudur. Şirket, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirket, kişisel verilerinizi gizli tutmak, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alma hususunda gerekli özeni göstermektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline izinsiz geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, bu kapsamda siparişlerin alınması ve sevk edilmesi, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özellikle ödeme kayıtlarının Şirket bünyesinde tutulması, Şirket’in taraf olduğu iş, hizmet, satım, vekâlet, eser ve sair sözleşmeler ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Şirket tarafından işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in ticari faaliyetlerini yasal çerçevede tam ve zamanında sunabilmesi ve bu kapsamda Şirket’in hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında edinilmekte ve bu hukuki sebeple edinilen kişisel veriler Şirket bayileri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dâhil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Şirket’in iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak ve her halde işlenme amacını aşmayacak bir süre belirlenmektedir.

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine mevzuata uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] Şirket’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’in https://saycheesepasta.com/ internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Caferağa Mah. Dr. İhsan Ünlüer Sk.No:12a Kadıköy” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

 

 1. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Şirket, işbu Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasının https://saycheesepasta.com/ web sitesinde yayımlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletir.

[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.